2021-10-09_10 - Shi Yan Ti - Shaolin Project - Qi Xing Quan - Roma
« di 10 »
2021-12-18_19 - Shi Yan Ti - Shaolin Project - Esami 2° Grado - Roma
« di 22 »
2022-02-12_13 - Shaolin Projetc - Shi Yan Ti - Da Hong Quan - Roma
« di 22 »
2021-04-10_11 - Shi Yan Ti - Shaolin Project - Lou Han Quan - Parte 2 - Roma
« di 10 »
2021-06-12_13 - Shi Yan Ti - Shaolin Project - Qiang Shu - Roma
« di 5 »
2021-09-11_12 - IMAD - Roma
« di 9 »
2020-12-12_13 - Shi Yan Ti - Shaolin Project - Esami 1° Grado - Roma
« di 6 »
2020-09-12_13 - Shi Yan Ti - Shaolin Project - IMAD - Roma
« di 4 »
2021-02-06_07 - Shi Yan Ti - Shaolin Project - Lou Han Quan - Parte 1 - Roma
« di 7 »

No Images found.

2020-09-12_13 - Shi Yan Ti - Shaolin Project - IMAD - Roma
« di 4 »
2020-10-17_18 - Shi Yan Ti - Shaolin Project - Darn Dao - Roma
« di 12 »
2019-12-07_08 - Xu Hao - Health Qi Gong - DaoYin YangSheng Gong 12 FA - Roma
« di 10 »
2020-02-01_02 - Shi Yan Ti - Shaolin Project - Yin Shou Gun - Parte 1 - Roma
« di 10 »
2020-06-27_28 - Shi Yan Ti - Shaolin Project - Yin Shou Gun - Parte 2 - Roma
« di 12 »
2019-03-09_10 - Xu Hao - Health Qi Gong - Liu Zi Jue - Roma
« di 7 »
2019-09-28_89 - Xu Hao - Health Qi Gong - Mawangdui - Roma
« di 9 »
2019-10-10_15 - Piero Cecchini - Lotta a terra - Roma
« di 10 »
2018-11-10_11 - Xu Hao - Health Qi Gong - Yi Jin Jing - Roma
« di 11 »
2019-02-03 - Luigi Zanini - BaGuaZhang - i 3 Fondamenti - Roma
« di 11 »
2019-02-09_10 - Xu Hao - Health Qi Gong - Taiji Stick - Roma
« di 9 »
2015_06- 6_7 - Expo D'oriente - Expo Cina - Roma
« di 14 »
2018-04-28 - Festival_dell'oriente - Fiera di Roma
« di 10 »
2018-10-13 - Xu Hao - Health Qi Gong - Bologna
« di 2 »
2014-12-16 - Han Yanwu - Liu He Tanglang Quan - Roma
« di 9 »
2014-12-19_20_21 - WTKFC - Dragon Night - Roma
« di 9 »
2014-12-22 - Han Yanwu - BaGuaZhang - Roma
« di 2 »
2013-10-23_24 - BaGuaZhang Day - Roma
« di 8 »
2014-06-01_02 - International Martial Arts Day (IMAD) - Roma
« di 7 »
2014-06-07_08 - Kong Cheng - BaGuaZhang - Roma
« di 7 »
1992-1993 - Dr Yang Jwin Ming - Roma
« di 6 »
1997-03-15_16 - Luigi Zanini - BaGuaZhang - Roma
« di 2 »
2002-05-18_19 - Luigi Zanini - BaGuaZhang - Roma
« di 6 »
facebook
home instagram